Тухайн газар нутагт харьяалалгүй иргэн сонгуулийн санал авах байранд ажиллаж болохуу

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 10-д хариулсан.
L. Galbaatar's picture

Таны асуултыг санал авах байрны бүрэлдэхүүнд тухайн санал авах байрны хамаарах нутаг дэвсгэрт харьяалагдахгүй иргэн ажиллаж болох эсэх талаар асууж байна гэж ойлголоо.

Санал авах байр гэдэг нь сонгуулийн хэсэгт сонгогчдын санал авах, тоолох ажлыг зохион байгуулах санал авах нэгж бөгөөд сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд хамаарна.
Сонгуулийн тухай хуулийн 28.2-т зааснаар санал авах байрны ажилтан, албан тушаалтан нь төрийн үйлчилгээний болон захиргааны албан хаагч байх бөгөөд 28.4-т зааснаар тэдгээр ажилтан, албан тушаалтныг сонгуулийн боловсон хүчний мэдээллийн сангаас томилно. Энд санал авах байрны ажилтан нь зөвхөн тухайн хэсгийн нутаг дэвсгэрт харьяалагдах ёстой талаар заагаагүй. Мөн хуулийн 29.5-д сонгуулийн байгууллагын буюу санал авах байрны ажилтан, албан тушаалтанд хориглох зүйлийг заасан бөгөөд үүнд өөр нутаг дэвсгэрийн ажилтан санал авах байранд ажиллаж болохгүй талаар заасан зүйл алга.

Иймд санал авах байрны бүрэлдэхүүнд тухайн санал авах байрны хамаарах нутаг дэвсгэрт харьяалагдахгүй иргэн сонгуулийн байгууллагын ажилтны хувиар ажиллаж болохоор байх бөгөөд тухайн иргэн сонгуулийн хууль тогтоомжийн талаар сургалтанд сууж, гэрчилгээ авсан байх ёстой.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль