Мэдээ мэдээлэл

Инфографик - 7
2017 МҮОНТ-ийн цаг хуваарилалт /Нэр дэвшигчээр/

Инфографик - 6
2017 Мэдээний хөтөлбөрөөр гарсан СХМ

Инфографик - 4
2017 Мэдээллийн өнгө аяс

Инфографик - 5
Сонгуулийн тухай мэдээллийн хэлбэрүүд

Инфографик - 3
Сонгуультай холбоотой мэдээлэл

Инфографик - 2
Сонгуулийн тухай мэдээллийн хэлбэрүүд

Инфографик - 1
МҮОНТ-ийн Цаг хуваарилалт

Хэвлэлийн мэдээ: Сонгуулийн автоматжуулсан системийг сонгуульд бэлтгэх үйл явцад хийж буй мониторингийн явц

Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн МИДАС ТББ нь 2012 оноос эхлэн сонгуульд санал тоолох автоматжуулсан системийг нэвтрүүлснээс хойш УИХ-ын болон Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгийн хяналт, мониторинг хийж ажиллаж ирсэн. Энэхүү хугацаанд автоматжуулсан системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж гарган мониторингийн тайландаа тусгаж ирсэн ба тэдгээрийн ихэнхийг СЕХ хүлээн авч дараа дараагийн сонгуулийн бэлтгэл ажилдаа хэрэгжүүлж ирлээ.

Инфографик - 7
Сонгуультай холбоотой мэдээний хөтөлбөр намаар

III
МҮОНТ-ийн Цаг хуваарилалт /Намаар/

Сонгууль

Subscribe to Мэдээ мэдээлэл