Мониторинг

Сонгууль зарлахаас өмнөх кампанит ажлын мониторингийн тайлан 04/21 - 05/14

Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн багийн гишүүд 90 сонгогч, 10 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эсвлийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 6 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны гэж хэлж болох 62 удаагийн арга хэмжээнд 28 төрийн өмчийн унаа, 98 төрийн жинхэнэ албан хаагч дайчлагдан ажилласан байна.

Улс төрийн намын санхүүжилтийн мониторинг

Сангийн яамны мэдээгээр 2000 оноос өнөөг хүртэл улсын төсвөөс хоёр тэрбум хорин дөрвөн сая зургаан зуун мянган (2,24,600,000) төгрөгийг улс төрийн намуудад олгожээ.

2004 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн мониторинг

Мониторингийн хүрээнд сонгуулийн арга хэмжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улс төрийн нам, нэр дэвшигчдийн талаар явуулсан мэдээлэлд мониторинг хийн, илрүүлсэн тоо баримтууд дээр анализ дүгнэлт хийн, сонгуул

Хуудаснууд

Сонгууль

Subscribe to Мониторинг