2004 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн мониторинг

Мониторингийн хүрээнд сонгуулийн арга хэмжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улс төрийн нам, нэр дэвшигчдийн талаар явуулсан мэдээлэлд мониторинг хийн, илрүүлсэн тоо баримтууд дээр анализ дүгнэлт хийн, сонгуулийн кампанит ажилд төрийн эх үүсвэр ашиглахыг зогсооход чиглэгдсэн шинэчлэл хийх талаар санал зөвлөмж боловсруулан гаргасан.

Түүнчлэн, урвуугаар ашиглагдсан төрийн эх үүсвэр болон сонгуулийн төлбөртэй сурталчилгааны санхүүгийн тооцоог гаргасан ба төрийн эх үүсвэрийг улс төрийн зорилгод ашиглахын хор холбогдлын талаар иргэдийн ойлголтыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа явууллаа. 

Сонгууль