хөдөлгөөнт сурталчилгааны талаар 2016 оны хуулинд хэрхэн тусгасан байгаа вэ?

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 14-д хариулсан.
Даваасүрэн Оргил's picture

Хөдөлгөөнт сурталчилгаа гэдэг нь сонгуулийн тойргын нутаг дэвсгэрээр яван ухуулга сурталчилгаа хийх асуудлыг ярьж байна гэж ойлголоо.

Сонгуулийн хуульд сурталчилгааг хөдөлгөөнт хэлбэрээр хийхийг хориглосон зохицуулалт байхгүй. харин сурталчилгаанд тээврийн хэрэгсэл ашиглах зохицуулалт байгаа. энэ нь цаад агуулгаараа хөдөлгөөнт сурталчилгаа буюу сонгуулийн тойрогийн нутаг дэвсгэрээр яван өөрийн болон намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулах, ухуулагчидаар дамжуулан танилцуулга сурталчилгааны материал тараах зэрэг аргаар сурталчилгаа хийхэд ашиглах тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг зохицуулсан шинжтэй юм.
69 дүгээр зүйл. Сонгуулийн сурталчилгаанд тээврийн хэрэгсэл ашиглах
69.1.Сонгуулийн сурталчилгааны явцад сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд нь тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно.

69.2.Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэн нэгдсэн таних тэмдэг авч, авто машин, автобусны салхины шилний баруун доод буланд, мопед, мотоциклын шатахуун хадгалах савны баруун талд нааж байрлуулна.

69.3.Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн загварыг сонгуулийн төв байгууллага батална.

69.4.Сонгуулийн төв байгууллагаас батлагдсан таних тэмдэггүй авто машин, автобус, мопед, мотоцикль болон бусад тээврийн хэрэгслийг сонгуулийн үйл ажиллагаа, сурталчилгаанд ашиглахыг хориглоно.

69.5.Сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт хуудас болон уриа байрлуулж болно.

69.6.Сонгуулийн хороонд бүртгүүлж, таних тэмдэг аваагүй тээврийн хэрэгслийг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгааны ухуулах хуудас, зурагт хуудас болон уриа байрлуулахыг хориглоно.

69.7.Энэ хуулийн 69.4, 69.6-д заасныг зөрчсөн үйлдэлд доор дурдсан торгууль ногдуулна:

69.7.1.нэр дэвшигч, нам эвсэлд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хорин нэгээс хорин зургаа дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийн;

69.7.2.нэр дэвшигч, нам эвслийн сонгуулийн менежер, шадар туслагч, ухуулагч, сонгуулийн штабын удирдлагыг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг зургаагаас найм дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээний төгрөгийн.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг