Инфо график

I, II үе, 6 сарын 4-14
Далд сурталчилгаанд зарцуулсан цаг

II үе, 6 сарын 8-14
Арилжааны телевизийн мэдээний хөтөлбөр /намаар/

II үе, 6 сарын 8-14
Телевизүүд нам эвсэл бие даагчид оноосон цаг

II үе, 6 сарын 8-14
МҮОНТ-ийн мэдээний хөтөлбөрт эзлэх хувь

I, II үе 6/02-14
МҮОНТ-ийн Цаг хуваарилалт /Намаар/

Инфографик - 7
2017 МҮОНТ-ийн цаг хуваарилалт /Нэр дэвшигчээр/

Инфографик - 6
2017 Мэдээний хөтөлбөрөөр гарсан СХМ

Инфографик - 4
2017 Мэдээллийн өнгө аяс

Инфографик - 5
Сонгуулийн тухай мэдээллийн хэлбэрүүд

Инфографик - 3
Сонгуультай холбоотой мэдээлэл

Pages

Сонгууль