Сонгуулийн Холбоотой Мэдээллийн Сонгогчдын боловсролд зарцуулсан цаг

II дугаар үеaa /6 дугаар сарын 11-13/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
TV5
UBS
Нийт эфирийн цаг
52:09:32
55:36:31
51:44:07
56:04:32
53:21:57
Сонгуультай холбоотой мэдээлэл
38%
10%
10%
7%
10%
III дугаар үе  /6 дугаар сарын 14-18/
Нийт эфирийн цаг
87:23:12
92:47:43
85:41:33
92:11:27
85:08:22
Сонгуультай холбоотой мэдээлэл
 47%
13%
17%
9%
8%

Сонгуулийн Холбоотой Мэдээллийн Сонгогчдын боловсролд зарцуулсан цаг

II дугаар үе /6 дугаар сарын 11-13/
ТЕЛЕВИЗ
МҮОНТ
TV9
25 суваг
TV5
UBS
Хугацаа
01:07:55
(6%)
01:22:42
 (26%)
00:25:57
(9%)
00:06:09
(3%)
00:05:53
(2%)
III дугаар үе  /6 дугаар сарын 14-18/
ТЕЛЕВИЗ
МҮОНТ
TV9
25 суваг
TV5
UBS
Хугацаа
02:16:19 (6%)
2:23:25 (20%)
3:45:32 (25%)
0:46:25 (10%)
0:54:35 (14%)

Сонгуулийн холбогдолтой Мэдээллийн захиалгатай /төлбөртэй/ нэвтрүүлэгт зарцуулсан цаг

II дугаар үе  /6 дугаар сарын 11-13/
 
МҮОНТ
TV9
25 суваг
TV5
UBS
 
19:40:41
(98%)
02:29:42
(47%)
01:56:35
(39%)
03:12:54
(77%)
04:09:40
(80%)
III дугаар үе  /6 дугаар сарын 14-18/
 
МҮОНТ
TV9
25 суваг
TV5
UBS
 
38:31:20 (93%)
4:29:46 (37%)
4:41:13 (31%)
5:09:36 (62%)
3:48:15 (58%)

Мэдээний хөтөлбөрөөр сонгуультой холбоотой мэдээлэл нэвтрүүлсэн цаг

II дугаар үе  /6 дугаар сарын 11-13/
 
МҮОНТ
TV9
25 дугаар суваг
TV5
UBS
 
00:21:40
(2%)
01:55:09
(36%)
02:59:13
(61%)
00:57:05
(23%)
00:59:34
(19%)
III дугаар үе  /6 дугаар сарын 14-18/
 
МҮОНТ
TV9
25 дугаар суваг
TV5
UBS
 
0:44:24 (2%)
3:40:11 (31%)
6:53:58 (46%)
1:51:27 (22%)
1:53:53 (29%)

II
МҮОНТ-ийн Цаг хуваарилалт

III
МҮОНТ-ийн Цаг хуваарилалт /Намаар/

Арилжааны Телевизийн Цаг хуваарилалт /Намаар/

Нам эвсэл
TV9
TV5
25 дугаар суваг
UBS
Үе
II үе
III үе
II үе
III үе
II үе
III үе
II үе
III үе
МАН
23%
18%
57%
61%
54%
37%
51%
52%
АН
25%
30%
36%
31%
33%
38%
38%
42%
ТТЭНЭ
6%
3%
0%
3%
5%
6%
-
2%
ИЗНН
0%
2%
-
0%
0%
3%
11%
1%
МУНН
4%
1%
-
-
-
-
-
-
ХСЭ
0%
-
-
-
0%
-
0%
-
БНН
4%
-
-
-
-
0%
-
-
МСДН
0%
1%
-
-
-
-
-
-
ЭЧХН
0%
-
-
-
-
-
-
-
ИХН
0%
-
-
-
-
-
-
-
МАХөдН
-
-
-
-
-
-
-
-
МАХН
34%
30%
3%
3%
5%
5%
0%
2%
ЭОНЭ
0%
-
-
-
0%
0%
0%
-
МКН
-
-
-
-
-
-
-
-
АТХН
0%
-
-
-
-
2%
-
-

Инфографик - 7
Сонгуультай холбоотой мэдээний хөтөлбөр намаар

Арилжааны Телевизийн мэдээний хөтөлбөрт сонгуультай холбоотой мэдээллийн эзлэх хувь /Намаар/

Нам эвсэл
TV9
TV5
25 дугаар суваг
UBS
Үе
II үе
III үе
II үе
III үе
II үе
III үе
II үе
III үе
МАН
23%
21%
62%
57%
51%
39%
54%
45%
АН
33%
30%
21%
26%
30%
41%
29%
44%
ТТЭНЭ
8%
5%
1%
-
7%
0%
-
1%
ИЗНН
1%
2%
-
3%
0%
1%
14%
4%
МУНН
0%
-
-
-
-
-
-
-
ХСЭ
1%
-
-
-
0%
-
1%
-
БНН
1%
-
-
-
-
-
-
-
МСДН
0%
-
-
-
-
-
-
-
ЭЧХН
0%
-
-
-
-
-
-
-
ИХН
1%
-
-
-
-
-
-
-
МАХөдН
-
-
-
-
-
-
-
-
МАХН
25%
36%
12%
14%
7%
8%
1%
2%
ЭОНЭ
1%
-
-
-
0%
-
1%
-
МКН
-
-
-
-
-
-
-
-
АТХН
1%
-
-
-
-
-
-
-

 

Сонгууль