Сайн байна уу? ухуулах байр ажилуулахад хориглох зүйлс юу байна. сургууль цэцэрлэгээс хол байх ёстой, үүрийн байранд хийж болохгүй гэсэн зохицуулалт бий юу?

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 14-д хариулсан.
Даваасүрэн Оргил's picture

Ухуулах байр ажиллуулахад тавигдах ямар нэгэн шаардлагыг хуульд тусгаагүй. энэ нь ухуулах байранд явагдах үйл ажиллагааны хэлбэрт хамаарахгүй юм. өөрөөр хэлбэл ухуулах байрны байршил, хэмжээ зэрэгт тодорхой заасан шаардлага байхгүй юм. харин уг ухуулах байранд явагдах үйл ажиллагаа нь сонгуулийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр явагдах ёстой юм.
Ухуулах байртай холбоотой хориглосон шинжтэй нэг зохицуулалт байгаа нь сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбарыг ухуулах байрнаас өөр байшин барилга байгууламжид байрлуулахыг хориглосон байна. Сонгуулийн хуулийн 78.5 дахь хэсэг.

Ухуулах байранд явагдах үйл ажиллагааг дараах зүйлээр зааж өгсөн байна.

81 дүгээр зүйл. Ухуулах байр ажиллуулах
81.1.Нэр дэвшигч болон нам, эвсэл, тэдгээрийн сонгуулийн штаб нь сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулна.

81.2.Нэр дэвшигч болон түүнийг нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн ухуулах байр нь хамт байна.

81.3.Ухуулах байрыг доор дурдсан зорилгоор ажиллуулна:

81.3.1.сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлах, танилцуулах;

81.3.2.сонгуулийн сурталчилгааны материалыг сонгогчдод тараах;

81.3.3.уулзалт, хурал зохион байгуулах.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг