Сонгогчдын тоо, сонгуульд оролцсон байдал / 2012 он

Сонгууль