Иргэний шилжилт, хөдөлгөөнийг зогсоох

Огноо: 
2024/04/29 - 2024/06/29

Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ (Хуулийн 25 дугаар зуйлийн 25.1 дэх хэсэг) 2024.4.29-нөөс эхлэн зогсоож, 2024.6.29-өөс сэргээнэ

Сонгууль