Сонгогчийн шилжилт хийх, бүртгүүлэх

Огноо: 
2024/05/01 - 2024/06/14

Дараах сонгогчийн шилжилтийг хийх, бүртгэхдээ тухайн байгууллагынх нь албан бичгийг үндэслэн санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө шийдвэрлэнэ.

  • Сонгуулийн байгууллагын ажилтан;
  • Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтан; Мэдээллийн технологийн багийн гишүүн;
  • Мэдээллийн технологийн даамал;
  • Санал авах байр болон сонгуулийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахаар ажиллаж байгаа цагдаагийн албан хаагч.

(Хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэг)

Дараах сонгогч сонгуулийн нэг хэсгээс нөгөө хэсэгт шилжих бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилтийг хийлгэж болно. Нэр дэвшигч; Нэр дэвшигчийн менежер; Шадар туслагч.

(Хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг)

2024.6.14-нөөс өмнө

Сонгууль