Санал авах байрыг бэлтгэх

Огноо: 
2024/06/01 - 2024/06/21

Тухайн хэсгийн харьяалагдах сум, дүүргийн Засаг дарга Сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан зааврын дагуу санал авахад шаардлагатай ... зүйлийг санал авах өдрөөс долоогоос доошгүй хоногийн өмнө бэлэн болгох үүрэгтэй: (Хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2 дахь хэсэг) 2024.6.21-нээс өмнө

Сонгогчоос саналаа нууцаар өгөхөд шаардагдах санал бэлтгэх бүхээг бүхий байр, саналын хайрцгийг гадаадад санал авах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө хуульд заасны дагуу тухайн улсад байгаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн хариуцаж, бэлтгэнэ. (Хуулийн 641 дүгээр зүйлийн 641.3 дахь хэсэг) 2024.6.17-ноос өмнө

Сонгууль