Сонгуулийн зардлын данснаас зарлага гаргах

Огноо: 
2024/06/02 - 2024/08/12

Нэр дэвшигчийг сонгуульд оролцуулахаар бүртгэсэн өдрөөс эхэлж, сонгуулийн зардлын тайлан гаргах өдрийг дуусталх хугацаанд хуулийн 39.2-т заасан арга хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зориулалтаар сонгуулийн зардлын данснаас дансанд шилжүүлэх хэлбэрээр зарлага гаргаж болно.

(Хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1 дэх хэсэг) 2024.6.02- ноос 2024.7.28- ныг дуустал

Нам, эвслийг сонгуульд оролцуулахаар бүртгэсэн өдрөөс эхэлж, сонгуулийн зардлын тайлан гаргах өдрийг дуусталх хугацаанд хуулийн 39.2-т заасан арга хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зориулалтаар сонгуулийн зардлын данснаас дансанд шилжүүлэх хэлбэрээр зарлага гаргаж болно.

(Хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1 дэх хэсэг) 2024.6.02- ноос 2024.8.12- ныг дуустал

Сонгууль