Сонгуулийн зардлын тайланг хүргүүлэх

Огноо: 
2024/06/29 - 2024/08/12

Нам, эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт, нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

(Хуулийн 51 дугаар зүйлийн 57.3 дахь хэсэг) Нам,эвсэл 2024.8.12-ны дотор Нэр дэвшигч 2024.7.28-ны дотор

Сонгууль