Сонгуулийн зардлын тайланг хянах, нийтэд мэдээлэх

Огноо: 
2024/08/11 - 2024/10/11

Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэг сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн, хоёр сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1 дэх хэсэг) Нам,эвсэл 2024.10.11-ний дотор Нэр дэвшигч 2024.9.26-ны дотор

Сонгууль