Сонгууль зохион байгуулах улсын төсвийн зардлын тайлан гаргах

Огноо: 
2024/08/11 - 2024/10/15

Хуулийн 10.1, 10.2, 10.3, 10.4-т заасан зардлын зарцуулалт, гүйцэтгэлийн тайланг ээлжит сонгуулийн жилийн 10 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

(Хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9 дэх хэсэг) 2024.10.15-ны дотор

Сонгууль