Телевизийн мониторинг

Сүлжээний гишүүн Глоб интернэшнл төв нь УИХ—ын 2016 оны сонгуулийн сурталчилгаанд телевизийн мониторинг хийж Сонгуулийн тухай хууль болон СЕХ, ХХЗХ-оос хамтран баталсан журмын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Мониторингийн зорилго нь УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн үеэр ХМХ-ийн гүйцэтгэх үүргийг сайжруулах, ХМХ-ээр явуулж буй сурталчилгааны тэгш, тэнцвэрт байдал хэрхэн хангагдаж буйг олон нийтэд ойлгуулах, далд сурталчилгааг илрүүлэх, Сонгуулийн тухай хууль болон ХХЗХ, СЕХ-ны хамтран баталсан “Радио телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих” журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих явдал юм.

УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн үеэрх телевизийн мониторингд  МҮОНТ, ТV9, MN25, ТV5, UBS гэсэн 5 телевизийг хамруулахаар сонгов. Дээрх телевизүүдийг сонгохдоо Хэвлэлийн хүрээлэн, Максима ХХК-ны судалгаанд суурилж, олон нийтийн санхүүжилт ашигладаг, хамгийн хүртээмжтэй, орон даяар цацагддаг, агаарын долгион ашигладаг, үзэгчдийн тоо, рейтинг өндөр, зах зээлд 4-өөс дээш жил оршин тогтносон зэрэг шалгуурыг үндэслэв.

6 сарын 8-28-ныг дуустал үргэлжлэх 5 үе шаттай хийгдэж буй судалгааны 6 сарын 8-10 өдрийг хүртэлх сурталчилгааны өмнөх үе болон албан ёсны сурталчилгаа эхэлснээс хойших 6 сарын 11-13-ны хооронд хийгдсэн судалгааны дүнг танилцуулж байна.

I үе /6 дугаар сарын 02-07/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
NTV
UBS
Нийт эфирийн цаг
102:00:00
98:20:00
100:50:02
114:00:00
107:19:13
Сонгуультай холбоотой мэдээлэл
32%
15%
12%
7%
5%


Сурталчилгааны өмнө үе буюу 6 сарын 08-10

1. Судалгааны хугацаанд 5 телевизийн 271 цаг 05 минут 59 секундийн нэвтрүүлэгт мониторинг хийснээс 36 цаг 21 минут 46 секунд нь сонгуультай холбоотой мэдээлэл байв.
МҮОНТ-ийн сонгуультай холбоотой мэдээллийн 39%-ийг АН, 15%-ийг МАН-ын мэдээлэл эзэлсэн байна. Харин бусад телевизүүдийн нийт дүнгээс харахад МАН-ын тухай мэдээлэл дунджаар 51%-иар давамгайлжээ. Таван телевизийн мэдээний хөтөлбөрөөр АН 53%, МАН 31%-ийг эзэлж байна. Бие даагчдын талаарх мэдээлэл МҮОНТ дээр 22% байсан бол “TV9” телевиз намуудад хуваарилсан цагийнхаа 6%-ийг оноосон байна.

Сонгуультай холбоотой мэдээллийн захиалгатай /төлбөртэй/ нэвтрүүлэгт зарцуулсан цаг

I үе /6 дугаар сарын 02-07/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
NTV
UBS
Хувь
93%
29%
32%
37%
52%


2.  Нийт 5 телевизийн дунджаар төвийг сахисан мэдээлэл давамгайлсан нь 64% байна.  МҮОНТ-ийн мэдээллийн 75% нь төвийг сахисан хандлагатай байсан бол сөрөг мэдээлэл илэрсэнгүй. “25 дугаар суваг” телевизийн мэдээллийн 50% нь эерэг хандлагатай байгаа нь хамгийн өндөр үзүүлэлт бол ТV9 телевизийн сөрөг өнгө аястай мэдээлэл 40%-тай байв. Бусад телевизүүдийн мэдээллийн 80-аас дээш хувь нь эерэг хандлагатай байна. Энэ нь нам эвсэл, нэр дэвшигчийг агуулгын хувьд хэтэрхий дэмжсэн агуулгатай байгаа нь харагдаж байгаа юм.

Сонгуультай холбоотой мэдээллийн өнгө аяс

I үе /6 дугаар сарын 02-07/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
NTV
UBS
Эерэг
2%
4%
56%
48%
73%
Төвийг сахисан
83% 95% 35% 48% 19%
Сөрөг 9% 0% 9% 2% 8%

 

3. Сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаа эхлэхээс өмнө далд сурталчилгааны шинжийг агуулсан мэдээлэл ихээр цацагдаж байв. МҮОНТ-ийн сонгуультай холбоотой мэдээлэлд далд сурталчилгаа 82%-ийг эзэлж байсан бол “25 дугаар суваг” телевизэд 92% байв.

Сонгуультай холбоотой мэдээллийн далд сурталчилгаанд зарцуулсан цаг

I үе /6 дугаар сарын 02-07/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
NTV
UBS
Хувь
0.1%
20%
8%
16%
25%


4. Телевизүүдийн далд сурталчилгааны шинжийг агуулсан мэдээлэлд МАН 52%-иар тэргүүлж байгаа бол АН 19%-иар удаалж байна.

5.Телевизүүд сонгогчдын боловсролд анхаарал хандуулах нь сул байна. Тайлангийн хугацаанд МҮОНТ-ээр энэ төрлийн нэвтрүүлэг цацаагүй бол TV9 телевиз 14 минут 31 секундийг сонгогчдын боловсролд зориулсан нь хамгийн өндөр үзүүлэлт байсан юм.

Сонгуультай холбоотой мэдээллийн Сонгогчдын боловсролд зарцуулсан цаг

I үе /6 дугаар сарын 02-07/
ТВ
МҮОНТ
TV9
MN25
NTV
UBS
Хувь
3%
35%
25%
37%
4%

Албан ёсны сурталчилга эхэлсэн үе 6 сарын 11-13

1. Судалгааны хугацаанд 5 телевизийн 268 цаг 43 минут 20 секундийн нэвтрүүлэгт мониторинг хийснээс 39 цаг 38 минут 44 секунд нь сонгуультай холбоотой мэдээлэл байв.
Сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнөх дүнтэй харьцуулахад МҮОНТ-ийн сонгуультай холбоотой мэдээллийн хэмжээ огцом өссөн бол арилжааны бусад телевизүүдэд сонгуультай холбоотой мэдээллийн тоо буурсан хандлага ажиглагдлаа.
Телевизүүдийн нийт дүнгээс харахад МАН-ын тухай мэдээлэл 37%-иар давамгайлсан хэвээр байна. Харин эрх баригч АН дундаж дүнгээр 30%-г эзэлж байна.
Телевизүүд тэгш хандах үүргээ хангалттай биелүүлэхгүй байна. Тухайлбал МАН 37%-иар давамгайлсан хэвээр байгаа бол АН мэдээлэл 30%-тай байна. Харин бие даагчдад зарцуулсан цаг нь дундаж дүнгээр 3 %-тай байна.

2. Сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаа эхэлснээс хойш эерэг өнгө аястай мэдээлэл өссөн нь ажиглагдлаа. МҮОНТ-ийн төвийг сахисан мэдээлэл буурч эерэг хандлагатай мэдээлэл 25-46% болж өссөн үзүүлэлт гарчээ. ТV9 телевизийн сөрөг мэдээллийн хувь 40-6% болтол эрс буурч, эерэг өнгө аястай мэдээллийн тоо өссөн байна. 

3. Сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаа эхлэхээс өмнө далд сурталчилгааны шинжийг агуулсан мэдээлэл ихээр цацагдаж байсан. Сурталчилгаа эхэлснээс хойш тухайлбал 25-р суваг телевизийн далд сурталчилгаа 92-40% хүртэл, UBS телевиз 80-4% хүртэл буурсан дүн гарчээ.

4. Албан ёсны сурталчилгаа эхлэхтэй зэрэгцэн телевизүүдээр сонгогчдын боловсролд анхаарч эхэлсэн. Сонгогчдын боловсролд хамгийн их цаг зарцуулсан нь МҮОНТ, ТV9  телевиз байна.

Б. Онон

Сонгууль